Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van TasTe BV, gevestigd te Hoevenen. Onder TasTe BV vallen de volgende websites/benamingen: tasteonweb.com, tasteonweb.be, theespeciaalzaak.com, theespeciaalzaak.be, tas-te.be en mijnthee.be

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van TasTe BV. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van TasTe BV.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de Algemene Voorwaarden akkoord gaat.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door TasTe BV erkend.

1.4 TasTe BV garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de verkoop op afstand zal TasTe BV bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van TasTe BV zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door TasTe BV geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Indien een bestelling niet kon afgeleverd worden door een foutieve ingave van de klant (bijv huisnummer dat ontbreekt) wordt de verzendkost niet terugbetaald.

2.5 Indien een bestelling retour wordt gestuurd, wordt de verzendkost niet terugbetaald. Een terugzending wordt niet opnieuw opgestuurd, de klant dient een nieuwe bestelling te plaatsen.

2.6 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

2.7 Uw bestelling is pas definitief bevestigd en verbindt ons pas bij ontvangst van de e-mail die bevestigt dat de bestelling is gevalideerd.  Gelieve er bij de aanmelding dan ook op toe te kijken dat het opgegeven e-mailadres een correct en frequent gebruikt e-mailadres is.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van typfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.2 Alle prijzen op de site zijn in EURO en inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.3 De producten en prijzen zijn geldig zolang zij vermeld staan op de website, steeds onder voorbehoud van einde voorraad en van onvrijwillige fouten in aanduidingen, betreffende de titel, omschrijving, prijs en hoeveelheid van het product. Lichte wijzigingen in vorm of uitvoering van een artikel zijn mogelijk, maar verminderen de waarde en de kwaliteit van het artikel niet. De producten worden aangerekend op basis van tarieven die gelden op het ogenblik dat de bestelling wordt geregistreerd.

3.4 Afhankelijk van de wijze van verzenden wordt een deelname in de verzendkost gevraagd. De verzendkosten kunnen wegvallen vanaf een bepaald minimum bestelbedrag, alsook door promotieaanbiedingen op geregelde tijdstippen aangekondigd via de website of via andere media.

4. Betaling

4.1 TasTe BV maakt voor haar electronische betalingen gebruik van betaalprovider MOLLIE die instaat voor de beveiliging en bewaring van uw gegevens

4.2 Bij niet- of laattijdige betaling is over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag dat de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag van volledige vereffening.  De kosten, van welke aard ook, die het gevolg zijn van de niet-nakoming van betalingsverplichtingen door de koper, vallen volledig ten laste van de koper.

5. Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 45 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan TasTe BV heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering melding te maken bij TasTe BV via de klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt TasTe BV er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders overeengekomen.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.

• goederen met een waarborgzegel, waarbij het zegel is beschadigd

• zakelijke (B2B) bestellingen

5.3 Goederen dienen, na onze goedkeuring, te worden geretourneerd naar :

voor België : TasTe bvba | Hooghuisstraat 27 | 2940 Hoevenen

6. Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij TasTe BV, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van TasTe BV. TasTe BV houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

6.2 TasTe BV respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. Zie ook onze Privacy Policy.

6.3 TasTe BV maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

7. Garantie

7.1 TasTe BV garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

7.2 De garantietermijn van TasTe BV komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. TasTe BV is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het afgeleverd product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan TasTe BV) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van TasTe BV. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 1 maand na levering, aan TasTe BV schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.4 Indien klachten van de afnemer door TasTe BV gegrond worden bevonden, zal TasTe BV naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TasTe BV en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van TasTe BV) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van TasTe BV gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van TasTe BV voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

7.5 TasTe BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens TasTe BV in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van TasTe BV en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

8. Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt TasTe BV zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden TasTe BV slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

8.4 Aanbiedingen van TasTe BV gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

8.5 TasTe BV kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of typfout bevatte.

8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen TasTe BV en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door TasTe BV op haalbaarheid is beoordeeld.

9.2 TasTe BV behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10. Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van TasTe bvba gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht

11.1 TasTe BV is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van TasTe BV alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11.3 TasTe BV behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is TasTe BV gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

11.4 Indien TasTe BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid

12.1 TasTe bvba is niet aansprakelijk voor schade aan objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door TasTe BV aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij TasTe BV zolang de afnemer de vorderingen van TasTe BV uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van TasTe BV wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten.

13.2 De door TasTe BV geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan TasTe BV of een door TasTe BV aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin TasTe BV haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht om TasTe BV zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan TasTe BV.

14. Toepasselijk recht / bevoegde rechter

14.1 Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen TasTe BV en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Antwerpen kennis, tenzij TasTe BV er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden of u graag meer informatie wenst, kun u met ons contact opnemen.

TasTe BV | Maatschappelijke zetel : Hooghuisstraat 27, 2940 Hoevenen | BTW BE 0891 202 544